fbpx

Vilniaus universitetas: Kohortinis mirtingumo tyrimas tarp narkotikų vartotojų Lietuvoje

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 12 mėn.

Projekto tikslas

Pirmą kartą Lietuvoje atlikti kohortinį mirtingumo tyrimą tarp narkotikų vartotojų, vadovaujantis Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro rekomendacijomis (toliau – Tyrimas).

Tikslinės grupės

Asmenys, kurie kreipėsi į Lietuvos asmens sveikatos priežiūros įstaigas dėl narkotikų vartojimo, šių asmenų mirties atvejai.

Numatomos vykdyti veiklos

1. Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro metodinių rekomendacijų (standartinio protokolo) skirtų rinkti, analizuoti ir pateikti duomenis apie narkotikų vartotojų mirtingumą išsami analizė, mokslinės literatūros analizė, kitų šalių vykdytų tyrimų metodikos analizę.
2. Paraiškos ir kitų dokumentų parengimas ir pateikimas Vilniaus regioniniam biomedicininių tyrimų etikos komitetui, ka būtų išduotas leidimas atlikti narkotikų vartotojų mirtingumo kohortinių tyrimą (biomedicininį tyrimą) leidimo gavimas.
3. Paraiškos nagrinėjimas Vilniaus regioniniame biomedicininių tyrimų etikos komitete, leidimo išdavimas.
4. Kitose Europos šalyse atliktų narkotikų vartotojų mirtingumo kohortinių tyrimų metodų analizė ir jų apžvalga, parengimas, kitose šalyse atliktų tyrimų rezultatų palyginimui atranka.
5. Narkotikų vartotojų mirtingumo kohortinio tyrimo skaičiavimo metodikos, adaptuotos Lietuvai parengimas, apibendrinimas, tiriamųjų atrankos (tiriamosios kohortos) kriterijų nustatymas, kontrolinės kohortos atrankos kriterijų nustatymas.
6. Duomenų gavimo iš Asmenų, kurie kreipiasi į asmens sveikatos priežiūros įstaigas dėl psichikos ir elgesio sutrikimų vartojant narkotines ir psichotropines medžiagas, stebėsenos informacinės sistemos sutarties pasirašymas su Valstybiniu psichikos sveikatos centru, duomenų gavimas.
7. Asmenų, vartojusių narkotines ir psichotropines medžiagas, atranka ir duomenų bazės sukūrimas(tiriamųjų kohotos suformavimas).
8. Duomenų gavimo iš Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registro sutarties pasirašymas su Higienos institutu, duomenų gavimas.
9. Mirtingumo tarp narkotikų vartotojų kohortos apskaičiavimas remiantis tyrimui atlikti gautais duomenimis ir parengta metodika; Duomenų analizė; Tyrimo ataskaitos parengimas, Tyrimo recenzavimas.
10. Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro standartizuotos duomenų patiekimo formos Nr 18 (EMCDDA Standart Table 18″Overall mortality and causes of deaths among drug users“) užpildymas tyrimo duomenimis (anglų kalba).
11. Galutinio elektroninio projekto leidinio (tyrimo ataskaitos) „Kohortinis mirtingumo tyrimas tarp narkotikų vartotojų Lietuvoje“ parengimas (kalbos redagavimas, maketavimas, korektūra, dizaino darbai).
12. Mokslinio tyrimo santraukos (straipsnio) parengimas ir publikavimas periodiniame moksliniame leidinyje „Visuomenės sveikata“.
13. Pranešimo spaudai apie atliktą tyrimą ir tyrimo metu gautus svarbius rezultatus parengimas ir išplatinimas, Tyrimo santraukos patalpinimas interneto svetainėse.
14. Administruoti Projektą, rengti ir teikti su Projekto vystymu susijusius dokumentus.

Projekto įgyvendinimo rezultatų vertinimas (kaip numatoma vertinti įvykdytų veiklų efektyvumą)

Siekiamas Projekto įgyvendinimo rezultatas – atliktas Tyrimas. Tyrimo atlikimo rezultatą – Tyrimo ataskaitą bei gautus Tyrimo duomenis bus prašoma įvertinti (recenzuoti) nepriklausomo ir kompetentingo epidemiologinių tyrimų eksperto, turinčio mokslų daktaro laipsnį.
Tyrimo santrauką numatoma publikuoti atskiru straipsniu periodiniame leidinyje „Visuomenės sveikata“, kuris yra įtrauktas į Lietuvos mokslo tarybos patvirtintą mokslo recenzuojamų žurnalų sąrašą.
Taip pat Tyrimo metu gauti duomenys bus teikiami ENNSC, kuri irgi atliks gautų duomenų vertinimą bei atitikimą ENNSC rekomendacijoms.