fbpx

Vilniaus universitetas: Savižudybių prevencijos sistemos veiksmingumo tyrimas savivaldybėse

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019 09 01 – 2021 08 31.

Projekto tikslas

Išanalizuoti pasirengimą reaguoti į savižudybės krizę dešimtyje Lietuvos savivaldybių, pasižyminčių aukščiausiais savižudybių rodikliais, ir pateikti praktines rekomendacijas egzistuojančios sistemos tobulinimui.

Tikslinės grupės

Sveikatos priežiūros specialistai, teikiantys skubią bei tęstinę pagalbą savižudybės rizikoje esantiems asmenims.

Numatomos vykdyti veiklos

1. Išanalizuoti dokumentus ir įvertinti savižudybių prevencijos sistemos struktūros ir numatytų procesų atitikimą mokslu grįstoms savižudybių prevencijos rekomendacijoms.
2. Įvertinti psichologinės ir psichiatrinės pagalbos teikimo mastus savivaldybėje ir skubios bei tęstinės pagalbos prieinamumą.
3. Įvertinti pagalbos, suteiktos savižudybės krizėje buvusiems asmenims, mastus.
4. Aprašyti savižudybių dažnio kaitą ir savižudybių profilį kiekvienoje savivaldybėje.
5. Įvertinti specialistų poreikius ir kylančius sunkumus, pasirengimą teikti pagalbą, reagavimą į savižudybės krizės situacijas bei dabartinės savižudybių prevencijos sistemos vertinimą remiantis bent 100 specialistų užpildytos anketos duomenimis.
6. Įvertinti specialistų poreikius ir kylančius sunkumus, pasirengimą teikti pagalbą, reagavimą į savižudybės krizės situacijas bei dabartinės savižudybių prevencijos sistemos vertinimą remiantis bent 25 specialistų pusiau struktūruoto interviu duomenimis.
7. Apibendrinti gautus rezultatus, suformuluoti išvadas bei parengti praktines rekomendacijas.

Projekto įgyvendinimo rezultatų vertinimas (kaip numatoma vertinti įvykdytų veiklų efektyvumą)

Bus laikoma, jog projektas įvykdytas sėkmingai, kai, remiantis įvairiais metodais gautais rezultatais, bus suformuluotos specialistams, politikos formuotojams ir visuomenei prieinamos išvados bei praktinės rekomendacijos savižudybių prevencijos tobulinimui.